گزارش
چهارشنبه 4 دي 1387 كانون ادبي ماهان  

كانون ادبي ماهان

در سال 1383 با زير بناي 1543متر مربع تاسيس شد.
آدرس مجتمع : ماهان – بلوار مشكيني روبروي مسجد جامع 
تلفن :  13-03426226411
سرپرست مجتمع :زهرا ادهمي

نشاني: