گزارش تصویری1: تعدادی از تصاویر ارسال شده کودکان کرمانی به پویش «کرونا را شکست می‌دهیم» با تلاش کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمان در فضای مجازی، کودکان و نوجوانان علاوه بر شرکت در پویش هر خانه_یک کتابخانه و مسابقه یک دقیقه_یک کتاب، در مسابقه نقاشی کرونا را شکست می‌دهیم، شرکت کرده‌اند.

گزارش تصویری
1
image_2020_4_12-12_21_31_236_wky.jpg

نقاشی کرونا
2
image_2020_4_12-12_20_38_640_Mif.jpg

نقاشی کرونا
3
image_2020_4_12-12_15_32_191_tUb.jpg

نقاشی کرونا
4
image_2020_4_12-12_15_31_654_yaD.jpg

نقاشی کرونا
5
image_2020_4_12-11_56_38_244_N6Y.jpg

نقاشی کرونا
6
image_2020_4_12-11_56_37_746_lv8.jpg

نقاشی کرونا
7
image_2020_4_12-11_56_37_319_Rvz.jpg

نقاشی کرونا
8
image_2020_4_12-11_56_36_987_6qw.jpg

نقاشی کرونا
9
image_2020_4_12-11_56_30_808_dRR.jpg

نقاشی کرونا
10
image_2020_4_12-11_56_29_839_aYe.jpg

نقاشی کرونا
11
image_2020_4_12-11_56_27_506_372.jpg

نقاشی کرونا
12
image_2020_4_12-11_56_27_141_t99.jpg

نقاشی کرونا
13
image_2020_4_12-11_56_26_647_krC.jpg
نقاشی کرونا
14
image_2020_4_12-11_56_26_338_zG2.jpg

نقاشی کرونا
15
image_2020_4_12-11_56_25_862_eng.jpg

نقاشی کرونا
16
image_2020_4_12-11_56_25_551_BLj.jpg

نقاشی کرونا
17
image_2020_4_12-11_56_25_188_OuQ.jpg
نقاشی کرونا
18
image_2020_4_12-11_56_24_816_6T2.jpg
نقاشی کرونا
19
image_2020_4_12-11_56_24_56_pFV.jpg
نقاشی کرونا
20
image_2020_4_12-11_56_23_567_tbj.jpg
نقاشی کرونا
21
image_2020_4_12-11_56_23_115_Ayy.jpg

نقاشی کرونا
22
image_2020_4_12-11_56_21_700_e9M.jpg

نقاشی کرونا
23
image_2020_4_12-11_56_21_45_66M.jpg
نقاشی کرونا
24
image_2020_4_12-11_56_19_661_c3n.jpg
نقاشی کرونا
25
image_2020_4_12-11_56_16_829_bjf.jpg
نقاشی کرونا
26
image_2020_4_12-12_16_7_435_4PJ.jpg
نقاشی کرونا
27
image_2020_4_12-11_56_22_768_qgw.jpg
نقاشی کرونا
28
image_2020_4_12-11_54_22_569_wPu.jpg

نقاشی کرونا
29
image_2020_4_12-11_38_16_18_iwt.jpg
نقاشی کرونا
30
image_2020_4_12-11_54_22_569_wPu.jpg
نقاشی کرونا
31
image_2020_4_12-11_38_15_128_WAD.jpg
بيشتر
 [PageVisit]