گزارش تصویری: حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با راهپیمایی روز جهانی قدس، کتابداران استان کرمان با حضور در راهپیمایی روز قدس ضمن تجدید میثاق با آرمان های قدس شریف، برنامه های فرهنگی متنوعی اجرا کردند.  
 

image_2019_6_1-8_54_36_980_u0e.jpg
گزارش تصویری
1
image_2019_6_1-8_54_38_193_AHw.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
2
image_2019_6_1-8_54_50_660_PzW.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
3
image_2019_6_1-8_54_36_980_u0e.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
4
image_2019_6_1-8_54_37_809_N4Q.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
5
image_2019_6_1-8_54_36_640_kwP.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
6
image_2019_6_1-8_54_36_83_6Px.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
7
image_2019_6_1-8_54_35_383_K08.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
8
image_2019_6_1-8_54_34_494_gdc.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
9
image_2019_6_1-8_54_34_156_Goh.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
10
image_2019_6_1-8_53_55_197_UBo.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
11
image_2019_6_1-8_51_57_978_3jf.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
12
image_2019_6_1-8_47_58_480_vkz.jpeg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
13
image_2019_6_1-8_48_51_277_bjN.jpeg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
14
image_2019_6_1-8_47_0_216_044.jpeg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
15
image_2019_6_1-8_40_33_679_mU6.jpeg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
16
image_2019_6_1-8_38_24_614_HTB.JPG
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
17
image_2019_6_1-8_37_55_575_oOE.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
18
image_2019_6_1-8_31_37_586_QMy.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس
19
image_2019_6_1-8_34_29_272_NSS.jpg
حضور کتابداران استان کرمان در راهپیمایی روز جهانی قدس

اتاق خبر صبا - نستوه - ویرایش خبرگزاری - نسخه 6.2.1، ساخت 20180218.
 
بيشتر
 [PageVisit]