گزارش تصویری: کاروان بهار مهربانی استان کرمان برای کمک به کودکان سیل زده
1

[x]
wxat_5555.jpg
2

[x]
IMG_6543.JPG
3

[x]
IMG_6523.JPG
4

[x]
IMG_6516.JPG
5

[x]
IMG_6505.JPG
6

[x]
IMG_6503.JPG
7

[x]
IMG_6495.JPG
8

[x]
IMG_6433.JPG
9

[x]
IMG_6415.JPG
10

[x]
IMG_6411.JPG
11

[x]
IMG_6404.JPG
12

[x]
IMG_6388.JPG
13

[x]
IMG_6319.JPG
14

[x]
IMG_6317.JPG
15

[x]
IMG_6313.JPG
بيشتر
 [PageVisit]