فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با ما

ارتباط با ما

نشانی اداره کل: کرمان، بلوار فردوسی،
روبروی زیارتگاه عباسعلی  -  صندوق پستی 7613743717

رایانامه روابط عمومی:  rlibkerman@gmail.com  -pr@kermanpl.ir

تلفن 

034-32222435 - 034-32266112


دورنگار

034-32228086


دفتر مدیرکل 

داخلی 102

مسئول دفتر 

داخلی 101

معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها

داخلی 103

معاون امور مالی و اداری

داخلی 114


روابط عمومی

داخلی 117 - 118


حراست

داخلی 113


امور مالی

داخلی 114-109-107-108

امور کتابخانه‌ها ، فرهنگی و منابع 

داخلی  110-106-119- 120


واحد فناوری اطلاعات 

داخلی 111


امور عمرانی

داخلی 121


مشارکتها و انجمن ها

داخلی 118- 120 


امور اداری

داخلی 123 - 122


آمار و پژوهش 

داخلی 115


امور بودجه و منابع درآمدی 

داخلی 104


امور عمومی

داخلی 115


امور شهرستان کرمان 

داخلی 116-112
 


دبیرخانه 

داخلی 105