فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان ارزوئیه

کتابخانه های عمومی شهرستان ارزوئیه

کتابخانه عمومی لیله القدر

نشانی : ارزوئیه شاهماران  خیابان معلم جنب اداره ثبت احوال تلفن : 3442481266 کدپستی 7859134758 زیربنا 400 / سال تاسیس 1379


کتابخانه عمومی امام محمد باقر (ع)    

نشانی : ارزوئیه دولت آباد خبابان باقرالعلوم جنب دبیرستان دخترانه بنت الهدی تلفن : 03442485495کدپستی 7859163468 زیربنا 234/ سال تاسیس 1376