فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان رابر

کتابخانه های عمومی شهرستان رابر

کتابخانه عمومی علامه مجلسی(ره)

نشانی : رابر- خ امام خمینی (ره) - بلوار شهرداری - داخل پارک شهرتلفن :   03442452178کد پستی 7856135733 زیربنا 322/ سال تاسیس 1350