فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان راور

کتابخانه های عمومی شهرستان راور

کتابخانه عمومی فیض کاشانی 

نشانی : ابتدای خیابان امام رضا(ع) تلفن : 33723400 کدپستی 7651718637 زیربنا 260 / سال تاسیس1350


کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع)           

نشانی : راور- خیابان امام رضا(ع) طبقه فوقانی مجتمع فرهنگی هنری رضوی تلفن :  33727453 کدپستی  7651649517زیربنا   900/ سال تاسیس 1387


کتابخانه عمومی امام رضا(ع)   

نشانی : شهرستان راور - خیابان امام خمینی تلفن :  33740143 کدپستی 7654111138- زیربنا 250/ سال تاسیس 1378


کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع)   

نشانی : شهرستان راور - خیابان امام حسین کوچه شماره 9 تلفن 33729810 کدپستی 7651175917 -زیربنا 85/ سال تاسیس 1388