فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان رودبار جنوب

کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار جنوب

کتابخانه عمومی امام محمد تقی(ع)

نشانی: شهرستان رودبار جنوب - روستای نهضت اباد (1) تلفن : 0345882090 کدپستی 7884166134 زیربنا 221 / سال تاسیس 1375


کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س)      

نشانی : شهرستان رودبار جنوب - خیابان 17 شهریور روبرو بانک ملی تلفن: 03443366647 کدپستی 7883114886 زیربنا 180/ سال تاسیس 1374