فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان شهربابک

کتابخانه های عمومی شهرستان شهربابک

کتابخانه عمومی شهید بهشتی

نشانی : شهربابک- خیابان بهار- نرسیده به میدان چمران(پست)تلفن : 03434112217کدپستی 7751814149 زیربنا 720/ سال تاسیس 1365


کتابخانه عمومی حضرت ولی عصر(عج)

نشانی : شهربابک- پارک ولی عصر(عج) تلفن : 03434131537 کدپستی 7751655685 زیربنا 300        / سال تاسیس 1379


کتابخانه عمومی حبیب بن مظاهر خورسند

نشانی : شهربابک- شهر خورسند-بلوار ولی عصر(عج)- کوچه ولی عصر9 تلفن :  03434142009کدپستی 7755174548 زیربنا 565 / سال تاسیس 1377کتابخانه عمومی امیری دهج

نشانی : شهربابک- شهر دهج- خیابان خامنه ای-جنب شهرداری تلفن : 03434144525 کدپستی 7759134733زیربنا 400/ سال تاسیس 1379