فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان فاریاب

کتابخانه های عمومی شهرستان فاریاب

کتابخانه عمومی جواد الائمه    

نشانی : فاریاب گروه سه جنب مسجد صاحب الزمان تلفن : 3443395383 کدپستی 7871713947 زیربنا 120سال تاسیس 1374