فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان قلعه گنج

کتابخانه های عمومی شهرستان قلعه گنج

کتابخانه عمومی علی ابن ابیطالب (ع)

نشانی : شهرستان قلعه گنج بلوار شاهد سی متری شهرک شهداء-کتابخانه عمومی علی ابن ابیطالب(ع) تلفن : 03443390468کدپستی 7884155373 زیربنا 260/ سال تاسیس1373