فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شهرستان نرماشیر

کتابخانه های عمومی شهرستان نرماشیر

کتابخانه عمومی رسول الله      

شهرستان نرماشیر- سه راهی رستم آباد زاهدان جنب پارک تلفن : 03444270401 کدپستی 7673153534زیربنا 298/ سال تاسیس 1374


کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا  

نشانی : شهرستان نرماشیر - روستای قلعه شهید خیابان ولی عصرجنب پارک شکوفه تلفن : 03444279534کدپستی 7678111138زیربنا 347/ سال تاسیس 1374