فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به روایت تصویر:

کاشت درخت در کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

۳ اصله نهال میوه در حیاط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان کاشته شد.

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آورد چرخ نیلوفری را

در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و شعار فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود، روز یکشنبه ۲۲اسفندماه۱۴۰۰، اداره کتابخانه های عمومی سیرجان اقدام به کاشت ۳ اصله نهال میوه در حیاط اداره و کتابخانه شهید مطهری سیرجان نمود.


عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ