تماس بامدیرکل
چهارشنبه 5 تير 1398 ارتباط با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان - احمد وفایی
تلفن: 03432266112
نشاني: بلوار فردوسی روبروی تکیه عباسعلی کدپستی:7613743717
 [PageVisit]