ارتباط با کارشناسان
1389/5/9 شنبه

       ارتباط با کارشناسان ستاد اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان

مدیرکل  کتابخانه های عمومی استان، احمد وفائی

تلفن تماس:03432266112

Email: modir@kermanpl.ir

معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها، ابراهیم کمالی

تلفن تماس: 03432222435 داخلی 103

Email: kamali@kermanpl.ir

معاون اداری و مالی، زهره شاهرحمانی

تلفن تماس: 03432222435 داخلی 114

Email: z.shahrahmani@kermanpl.ir

مسئول بودجه و منابع درآمدی

تلفن تماس: 03432222435 داخلی 104

Email: hoghooghi@kermanpl.ir           Email: sh.rezaei@kermanpl.ir

امور مشارکتها و همکاریها

تلفن تماس: 03432222435 داخلی 118-116

email:mosharekatha@kermanpl.ir

امور کتابخانه ها و کتابخوانی

تلفن تماس: 03432222435 داخلی 110

email:lib@kermanpl.ir

امور شهرستان کرمان
تلفن تماس: 03432222435 داخلی 112-116

 

email:kerman@kermanpl.irکارشناس مسئول عمرانی/ مسئول کارپردازی

تلفن تماس:03432222435 داخلی 121

email:omrani@kermanpl.ir

 حراست

تلفن تماس:03432222435داخلی 113

Email: herasat@kermanpl.ir

روابط عمومی

تلفن تماس:03432222435داخلی 117- 118

info@kermanpl.ir  Email:rlibkerman@gmail.com                        

  امور اداری ومالی

تلفن تماس:03432222435داخلی 123 (امور اداری) / داخلی 109 (امور مالی)

Email: edari@kermanpl.ir

کارشناس فرهنگی/ امور کتابخانه ها

تلفن تماس:03432222435داخلی 106

email:farhangi@kermanpl.ir                   email:lib@kermanpl.ir

 فناوری اطلاعات

تلفن تماس:03432222435داخلی 111 

Email: postmaster@kermanpl.ir

 کارشناس آمار و پژوهش/مسئول امور عمومی

تلفن تماس:03432222435داخلی 115

Email: amar@kermanpl.ir

کارشناس انجمنها/کارشناس منابع 

تلفن تماس:03432222435داخلی 120

          Email: anjomanha@kermanpl.ir                        Email:manabe @kermanpl.ir

حسابدار و بایگان اسناد

تلفن تماس:03432222435داخلی 122

جمعدار و امین اموال

تلفن تماس:03432222435داخلی 108

دبیرخانه

 تلفن تماس:03432222435داخلی 105

 فاکس:03432228086

dabirkhaneh@kermanpl.ir: Email:

مسئول دفتر مدیرکل کتابخانه های عمومی

تلفن تماس:03432222435-داخلی 101


نشاني: كرمان - خ فردوسي - روبروي تكية عباسعلي – اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان تلفن: 2266112 (0341) 
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.