فهرست

شهرستان كرمان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد
با حضور اعضای حقیقی و حقوقی؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.

14 /1/ 1401
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد
به میزبانی فرمانداری:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان به میزبانی فرمانداری و با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

6 /9/ 1400
مشاهده