فهرست

شهرستان سيرجان

ساخت کتابخانه مرکزی از ملزومات جامعه کتابخوان سیرجان
رئیس شورای اسلامی شهر سیرجان در جلسه انجمن مطرح کرد:

ساخت کتابخانه مرکزی از ملزومات جامعه کتابخوان سیرجان

حسن خدامی پور، رئیس شورای اسلامی شهر سیرجان در جلسه انجمن گفت: ساخت کتابخانه مرکزی از ملزومات جامعه کتابخوان سیرجان است.

23 /12/ 1401
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه عمومی لسان العلماء برگزار شد
به ریاست بخشدار:

جلسه انجمن کتابخانه عمومی لسان العلماء برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه عمومی لسان العلماء زید آباد به ریاست بخشدار و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

7 /12/ 1401
مشاهده