فهرست

شهرستان رفسنجان

کتابخانه ها همچون مساجد باید در دسترس مردم باشند
امام جمعه رفسنجان در جلسه انجمن مطرح کرد:

کتابخانه ها همچون مساجد باید در دسترس مردم باشند

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.

22 /9/ 1401
مشاهده