فهرست

شهرستان رفسنجان

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی بخش نوق و شهر بهرمان برگزار شد
با حضور اعضای حقیقی و حقوقی؛

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی بخش نوق و شهر بهرمان برگزار شد

جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی بخش نوق و شهر بهرمان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

4 /3/ 1402
مشاهده
جلسه گردهمایی کتابداران شهرستان های رفسنجان و زرند برگزار شد
با هدف تعامل بیشتر و انتقال تجارب:

جلسه گردهمایی کتابداران شهرستان های رفسنجان و زرند برگزار شد

جلسه گردهمایی کتابداران شهرستان های رفسنجان و زرند با هدف تعامل بیشتر و انتقال تجارب به میزبانی شهرستان رفسنجان برگزار شد.

23 /2/ 1402
مشاهده