فهرست

شهرستان رفسنجان

نشست های کتابخوان در کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان برگزار شد
با همت کتابداران :

نشست های کتابخوان در کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان برگزار شد

به همت کتابداران و همکاری استان ها و شهرستان ها، نشست های کتابخوان مجازی در کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان برگزار شد.

3 /8/ 1400
مشاهده