فهرست

شهرستان جيرفت

شکوفایی و بالندگی جامعه با ترویج کتاب و کتابخوانی
در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان جیرفت مطرح شد؛

شکوفایی و بالندگی جامعه با ترویج کتاب و کتابخوانی

حمداله فاریابی، مشاور استاندار در امور جنوب کرمان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان جیرفت شکوفایی و بالندگی جامعه را در نتیجه ترویج کتاب و کتابخوانی دانست.

11 /11/ 1401
مشاهده