فهرست

شهرستان جيرفت

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان جیرفت برگزار شد
با محوریت هفته کتاب:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان جیرفت برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان جیرفت با محوریت هفته کتاب و با حضور اعضا برگزار شد.

22 /8/ 1400
مشاهده