فهرست

شهرستان جيرفت

جلسه انجمن کتابخانه عمومی غدیر شهر جبالبارز برگزار شد
باحضور اعضای انجمن؛

جلسه انجمن کتابخانه عمومی غدیر شهر جبالبارز برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه عمومی غدیر شهر جبالبارز با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

17 /3/ 1401
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه عمومی مالک اشتر شهر بلوک برگزار شد
با حضور اعضای انجمن؛

جلسه انجمن کتابخانه عمومی مالک اشتر شهر بلوک برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی مالک اشتر با حضور اعضای انجمن در محل شهرداری برگزار شد.

16 /3/ 1401
مشاهده