فهرست

شهرستان بم

حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و جمعی از همکاران در شهرستان های بم و جیرفت
در قالب سفری دو ‌روزه صورت پذیرفت؛

حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و جمعی از همکاران در شهرستان های بم و جیرفت

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و جمعی از همکاران طی سفری دو روزه به شهرستان های بم و جیرفت در برنامه های متنوع فرهنگی این شهرستانها حضور یافتند.

22 /12/ 1400
مشاهده