فهرست

شهرستان بافت

جلسه انجمن کتابخانه عمومی مرعشی نجفی (ره) شهر بزنجان برگزار شد
با حضور اعضای حقیقی و حقیقی؛

جلسه انجمن کتابخانه عمومی مرعشی نجفی (ره) شهر بزنجان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه عمومی مرعشی نجفی (ره) شهر بزنجان با حضور اعضای حقیقی و حقیقی برگزار شد.

29 /2/ 1403
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت به ریاست فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی برگزار شد.

26 /12/ 1402
مشاهده