فهرست

شهرستان بافت

حمایت از کتابخانه ها در اولویت های فرهنگی شهرداری است
شهردار بزنجان؛

حمایت از کتابخانه ها در اولویت های فرهنگی شهرداری است

منصور محمدحسن بیگی، شهردار بزنجان در جلسه انجمن کتابخانه عمومی مرعشی نجفی(ره) حمایت از کتابخانه ها را در اولویت های فرهنگی شهرداری دانست.

16 /11/ 1401
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت به ریاست فرماندار برگزار شد.

9 /11/ 1401
مشاهده