امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی فاطمی
 
1-      نام استان : کرمان
2-      نام شهرستان: جیرفت   
3-      کد شناسایی کتابخانه :    170505
4-      سال تأسیس: 1376
5-      درجه کتابخانه : 7
 6- وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -
 7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8- مساحت کل :   761
9- زیربنا:      500 
10- تعداد طبقات :     1
11- سیستم امانت دهی :قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
   بخش مخطوطات  -       بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری- سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  :   789
14-تعداد نسخه کتاب :   8323
15-تعداد عنوان کتاب :    6327
16- تعداد عنوان نشریات :    37
17- تعداد نیروی کتابدار: 1
18- ساعات فعالیت کتابخانه:    8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7866146177
20-پست الکترونیکی : -
21- تلفن(با ذکر کد) :   03493720020
22- نمابر(با ذکر کد): -
23-آدرس : جیرفت – خیابان اصلی – خیابان شهید حمید آستانی –بالاتر از بخشداری
 

نشاني: