امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی ولایت دلفارد
 
1-      نام استان : کرمان
2-      نام شهرستان: جیرفت   
3-      کد شناسایی کتابخانه :    170503
4-      سال تأسیس: 1374
5-      درجه کتابخانه : روستایی
6-      وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -
7-      نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-      مساحت کل :   482
9-      زیربنا:      141 
10-   تعداد طبقات :     1
11-   سیستم امانت دهی : قفسه باز  *      قفسه بسته -
12-   بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
    بخش مخطوطات  -       بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری - سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-   تعداد عضو فعال  : 604 
14-   تعداد نسخه کتاب :  7238
15-   تعداد عنوان کتاب  :   5209
16-   تعداد عنوان نشریات :    38
17-   تعداد نیروی کتابدار: 1
18-   ساعات فعالیت کتابخانه:     8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-   کد پستی ده رقمی:   7866181155
20-   پست الکترونیکی : -
21-   تلفن(با ذکر کد) :   03483751362
22-   نمابر(با ذکر کد): 03483751362
23-   آدرس : جیرفت – جاده اصلی – جیرفت ساردوئیه – جنب مسجد امام حسین (ع)

نشاني: