امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی غدیرمحمدآباد
1-      نام استان : کرمان
2-      نام شهرستان: جیرفت   
3-      کد شناسایی کتابخانه :    170502
4-      سال تأسیس: 1374
5-      درجه کتابخانه : 7
6-      وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -
7-      نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-      مساحت کل :   355
9-      زیربنا:      155 
10-   تعداد طبقات :     1
11-   سیستم امانت دهی :قفسه باز  -   قفسه بسته *
12-   بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
   بخش مخطوطات  -        بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری - سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-   تعداد عضو فعال : 1282 
14-   تعداد نسخه کتاب :   7276
15-   تعداد عنوان کتاب :6606
16-   تعداد عنوان نشریات :   32
17-   تعداد نیروی کتابدار: 1
18-   ساعات فعالیت کتابخانه:     8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-   کد پستی ده رقمی:   7863113663
20-   پست الکترونیکی : -
21-   تلفن(با ذکر کد) :   03494220231
22-   نمابر(با ذکر کد):   03494220231
23-   آدرس : جیرفت – خیابان سرداران شهید صباحی خ غدیر        
 

نشاني: