امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی خدیجه کبری (س)
نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: جیرفت   
3-کد شناسایی کتابخانه :    170506
4-سال تأسیس: 1375
5-درجه کتابخانه : روستایی
6- وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -
7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-مساحت کل :   358
9-زیربنا:      140 
10- تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  *      قفسه بسته -
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
      بخش مخطوطات  -           بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری - سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  :   660
14-تعداد نسخه کتاب :   5499
15-تعداد عنوان کتاب :    4518
16-تعداد عنوان نشریات :    39
17- تعداد نیروی کتابدار: 1
18- ساعات فعالیت کتابخانه:      7 صبح    الی  14بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7871111155
20- پست الکترونیکی : -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03483270623
22- نمابر(با ذکر کد):   03483270623
23- آدرس : جیرفت –علی آباد - بلوار مرکزی – کوچه حسینیه – جنب دبستان شهداء
 

نشاني: