منو صفحات عمودي
گزارشات
يكشنبه 30 خرداد 1389 انجمن کتابخانه های عمومی رابر

شهرستان رابر

ردیف

نام انجمن

تعداد جلسات انجمن

تعداد کل مصوبات

مصوبات اجرا شده

مصوبات در حال اجرا

17

رابر

2

13

8

5

جمع کل

2

13

8

5

 [PageVisit]