امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 5 اسفند 1387 انجمن شهرستان سیرجان
انجمن های شهرستان سیرجان
ردیف
نام انجمن
رئیس انجمن
تعداد اعضای
انجمن
تعداد جلسات
انجمن
تعداد کل مصوبات
مصوبات اجرا شده
مصوبات در حال اجرا
1
سیرجان
فرماندار
9
6
31
16
15
2
پاریز
بخشدار
7
4
22
12
10
3
زید آباد
بخشدار
7
4
19
9
10
جمع کل
23
14
72
37
35
 

کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان سیرجان
ردیف
نام کمیته
رئیس کمیته
تعداد اعضا
تعداد جلسات
تعداد کل مصوبات
1
سیرجان
محمدعلی توحیدی (فرماندار)
17
3
16
 
 


نشاني: