امام و رهبری


 

 
 

گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی جوادالائمه
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کهنوج
3-کد شناسایی کتابخانه :    171106
4-سال تأسیس: 1374
5-درجه کتابخانه :   7 
6- وضعیت مالکیت : ملکی*واگذاری(موقت - دائم- )    حق انتفاع -     وقفی -    استیجاری -        سایر-
7- نحوه اداره:   نهادی * مشارکتی -        مستقل-
8-مساحت کل :   150
9-زیربنا:      133
10-تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی :قفسه باز  -      قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -   
          بخش مخطوطات   -    بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -        سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال :   1073
14-تعداد نسخه کتاب :   7480
15-تعداد عنوان کتاب : 6390 
16-تعداد عنوان نشریات : 47
17- تعداد نیروی کتابدار: 1
18- ساعات فعالیت کتابخانه:     8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7887113947
20- پست الکترونیکی :  -
21- تلففن(با ذکر کد) :   03495520383
22- نمابر(با ذکر کد): 03495520383
23-آدرس : کهنوج-فاریاب -  بلوار امام خمینی (ره) گروه 3 جنب مسجدجامع
 

نشاني: