امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی افصح هجری

1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: رفسنجان    
3-کد شناسایی کتابخانه :    170704
4-سال تأسیس: 1377
5-درجه کتابخانه : 5
6- وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم - )    حق انتفاع -     وقفی -    استیجاری -  
7- نحوه اداره:   نهادی * مشارکتی -        مستقل-
8-مساحت کل :   1985
9-زیربنا:      2100 
10-تعداد طبقات :     2
11- سیستم امانت دهی :قفسه باز  -      قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -   
                  بخش مخطوطات  - بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -     سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال : 1539 
14-تعداد نسخه کتاب: 42381 
15-تعداد عنوان کتاب: 30895
16-تعداد عنوان نشریات :  78
17- تعداد نیروی کتابدار: 5
18- ساعات فعالیت کتابخانه:    7 صبح الی 19بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7714713359
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03915232627
22- نمابر(با ذکر کد):   03915232627
23-آدرس : رفسنجان –میدان سرداران شهید حسینی - میدان نیروی انتظامی – تقاطع خ تختی و خواجو    
 

نشاني: