امام و رهبری
 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی شهید باهنر

1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: انار   
3-کد شناسایی کتابخانه :    170702
4-سال تأسیس: 1346
5-درجه کتابخانه : 5 
6- وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم - )    حق انتفاع -     وقفی -    استیجاری -  
7- نحوه اداره:   نهادی * مشارکتی -        مستقل-
8-مساحت کل :   1650
9-زیربنا:      850 
10-تعداد طبقات :     1
11- سیستم امانت دهی :قفسه باز  -      قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -   
        بخش مخطوطات  -            بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری *     سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  :  1311
14-تعداد نسخه کتاب : 21183 
15-تعداد عنوان کتاب : 16501
16-تعداد عنوان نشریات : 67 
17- تعداد نیروی کتابدار: 5
18- ساعات فعالیت کتابخانه:    7 صبح الی 19بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7741933433
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03923222322
22- نمابر(با ذکر کد):   03915236364
23-آدرس : رفسنجان – انار - بلوار مطهری – جنب فرمانداری   

نشاني: