امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی مرحوم زارع

- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: رفسنجان    
3-کد شناسایی کتابخانه :    170706
4-سال تأسیس: 1383
5-درجه کتابخانه : روستایی
6- وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم - )    حق انتفاع -     وقفی -    استیجاری -  
7- نحوه اداره:   نهادی * مشارکتی -        مستقل-
8-مساحت کل :   5000
9-زیربنا:      300 
10-تعداد طبقات :     1
11- سیستم امانت دهی : قفسه باز  *قفسه بسته -
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -   
               بخش مخطوطات  -    بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -     سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال : 300 
14-تعداد نسخه کتاب : 11183 
15-تعداد عنوان کتاب : 8570
16-تعداد عنوان نشریات :   47
17- تعداد نیروی کتابدار: 1
18- ساعات فعالیت کتابخانه:     8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7737184857
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03922673064
22- نمابر(با ذکر کد):   -

23-آدرس : رفسنجان شریف آباد - بلوار شهداء محله امین آباد میدان شهیدان سیدباقری    


نشاني: