امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی شهید صفری زاده

1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: رفسنجان    
3-کد شناسایی کتابخانه :    170710
4-سال تأسیس: 1385
5-درجه کتابخانه :   روستایی    
6- وضعیت مالکیت : ملکی -     واگذاری(موقت - دائم * )    حق انتفاع -     وقفی -    استیجاری -  
7- نحوه اداره:   نهادی * مشارکتی -        مستقل-
8-مساحت کل :   450
9-زیربنا:      348 
10-تعداد طبقات :     2
11- سیستم امانت دهی : قفسه باز  *قفسه بسته -
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -   
              بخش مخطوطات  -      بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -      سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  :   370
14-تعداد نسخه کتاب :   2971
15-تعداد عنوان کتاب :   2267     
16-تعداد عنوان نشریات :    56
17- تعداد نیروی کتابدار: 1
18- ساعات فعالیت کتابخانه:      8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7719175717
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03912361516
22- نمابر(با ذکر کد):    -
23-آدرس : رفسنجان –لاهیجان - خ شهید قنبری- جنب مخابرات

نشاني: