امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی مرحوم محمدی نژاد

1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: رفسنجان    
3-کد شناسایی کتابخانه :    170709
4-سال تأسیس: 1385
5-درجه کتابخانه :  7     
6- وضعیت مالکیت : ملکی -     واگذاری(موقت - دائم * )    حق انتفاع -     وقفی -    استیجاری -  
7- نحوه اداره:   نهادی * مشارکتی -        مستقل-
8-مساحت کل :   1000
9-زیربنا:      335 
10-تعداد طبقات :     1
11- سیستم امانت دهی :قفسه باز  -      قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -   
                   بخش مخطوطات  - بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -      سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال : 587 
14-تعداد نسخه کتاب : 11321 
15-تعداد عنوان کتاب :9930
16-تعداد عنوان نشریات :   49
17- تعداد نیروی کتابدار: 1
18- ساعات فعالیت کتابخانه:      7 صبح الی 18بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7737143484
20- پست الکترونیکی : -  
21-تلفن(با ذکر کد) :   03922621022
22- نمابر(با ذکر کد):   03922621022
23-آدرس : رفسنجان – بلوار معلم – جنب پارک شهرداری (ولایت)   

نشاني: