امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 23 دي 1387 کتابخانه تخصصی علوم قرآنی
- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کرمان
3-کد شناسایی کتابخانه :    171011
4-سال تأسیس: 1382
5-درجه کتابخانه :   5      
6- وضعیت مالکیت : ملکی - واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری *
7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-مساحت کل :   1520
9-زیربنا:      952 
10-تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان -بخش نابینایان -
   بخش مخطوطات   -            بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری *     سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
11-تعداد عضو فعال  : 693 
12-تعداد نسخه کتاب : 13753
13-تعداد عنوان کتاب : 10089
14-تعداد عنوان نشریات :   25
17- تعداد نیروی کتابدار: 5
18- ساعات فعالیت کتابخانه:      7صبح     الی 30/19بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7616648443
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03413329868
22- نمابر(با ذکر کد): -
23-آدرس : کرمان – ابتدای خ 17 شهریور –بعداز چهارراه سمت راست
 

نشاني: