امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 23 دي 1387 کتابخانه ترابی موسوی زنگی آباد
 
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کرمان
3-کد شناسایی کتابخانه :    171010
4-سال تأسیس: 1377
5-درجه کتابخانه :   استاندارد      
6- وضعیت مالکیت : ملکی *     واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -
7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-مساحت کل :   760
9-زیربنا:      2000 
10-تعداد طبقات :    3
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
             بخش مخطوطات   -  بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری - سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال :   932
14-تعداد نسخه کتاب :  14964
15-تعداد عنوان کتاب : 12342
16-تعداد عنوان نشریات :   48
17- تعداد نیروی کتابدار: 3
18- ساعات فعالیت کتابخانه: :      7صبح   الی 30/19بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7639144853
20- پست الکترونیکی : -
21-تلفن(با ذکر کد) :   034136422350
22- نمابر(با ذکر کد): 034136422350
23-آدرس : کرمان - زنگی آباد – خ امام خمینی (ره) – کوچه 17
 

نشاني: