امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 23 دي 1387 کتابخانه مرکزی کرمان
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کرمان
3-کد شناسایی کتابخانه :    171001
4-سال تأسیس: 1370
5-درجه کتابخانه :   مرکزی      
6- وضعیت مالکیت : ملکی *     واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -
7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-مساحت کل :   20000
9-زیربنا:      5300 
10-تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان * بخش نابینایان - بخش مخطوطات   *       
        بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری *     سایر: دفاع مقدس – تازه های کتاب – کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  :   9086
14-تعداد نسخه کتاب :  75918
15-تعداد عنوان کتاب : 56018
16-تعداد عنوان نشریات :   72
17- تعداد نیروی کتابدار: 27
18- ساعات فعالیت کتابخانه:      7 صبح   الی  20 بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7614613163
20- پست الکترونیکی :   markazi@kermanpl.ir
21-تلفن(با ذکر کد) :   03432225076
22- نمابر(با ذکر کد): 03432268002
23-آدرس : کرمان - خ شهید رجایی – پارک ریاضیات

نشاني: