امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 23 دي 1387 کتابخانه مرحوم یزدانی فرد
 
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کرمان
3-کد شناسایی کتابخانه :    171012
4-سال تأسیس: 1384
5-درجه کتابخانه :   7      
6- وضعیت مالکیت : ملکی *     واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری-
7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-مساحت کل :   475
9-زیربنا:      400 
10-تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
         بخش مخطوطات   -       بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری *     سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  : 627 
14-تعداد نسخه کتاب : 13192
15-تعداد عنوان کتاب : 10867
16-تعداد عنوان نشریات :   32
17- تعداد نیروی کتابدار: 4
18- ساعات فعالیت کتابخانه:      7 صبح    الی 30/19 بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7619633973
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03412443985
22- نمابر(با ذکر کد):  03412443985
23-آدرس : کرمان - بلوار جمهوری اسلامی – خ امام جمعه – ک زهره کرمانی 8 غربی – پ 35

نشاني: