امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 23 دي 1387 کتابخانه شهیدباهنر
 
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کرمان    
3-کد شناسایی کتابخانه :    171013
4-سال تأسیس: 1380
5-درجه کتابخانه :   4   
6- وضعیت مالکیت : ملکی *       واگذاری(موقت - دائم-)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -     سایر-
7- نحوه اداره:   نهادی -     مشارکتی *      مستقل-
8-مساحت کل :   1200
9-زیربنا:      660 
10-تعداد طبقات :     2
11- سیستم امانت دهی :قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
          بخش مخطوطات   -      بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری *     سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال :   498
14-تعداد نسخه کتاب :   10857
15-تعداد عنوان کتاب :    7981
16-تعداد عنوان نشریات :    109
17- تعداد نیروی کتابدار: 3
18- ساعات فعالیت کتابخانه:     7 الی 12 صبح / 15 الی 18 بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7614759775
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03412728811
22- نمابر(با ذکر کد):   03412728811
23-آدرس : کرمان – خ پارادیس بلوار شهید عباسپور جنب مصلای کرمان

نشاني: