امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 23 دي 1387 کتابخانه علامه حلی شهداد
 
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کرمان
3-کد شناسایی کتابخانه :    171009
4-سال تأسیس: 1378
5-درجه کتابخانه :   6    
6- وضعیت مالکیت : ملکی *     واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -
7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-مساحت کل :   1500
9-زیربنا:      318 
10-تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
 بخش مخطوطات   -              بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -   سایر:  دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  : 991 
14-تعداد نسخه کتاب: 9716
15-تعداد عنوان کتاب  8587
16-تعداد عنوان نشریات :   57
17- تعداد نیروی کتابدار: 1
18- ساعات فعالیت کتابخانه:    8 الی 12 صبح / 15 الی 18 بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7646145499
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03427220475
22- نمابر(با ذکر کد): -03427220475
23-آدرس : کرمان - خ طالقانی – میدان امام حسین (ع) 

نشاني: