گزارش
دوشنبه 23 دي 1387 کتابخانه مسجد جامع
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کرمان
3-کد شناسایی کتابخانه :    171017
4-سال تأسیس: 1357
5-درجه کتابخانه :   4      
6- وضعیت مالکیت : ملکی -   واگذاری(موقت - دائم * )    حق انتفاع - وقفی - استیجاری-
7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-مساحت کل :   1228
9-زیربنا:      1228 
10-تعداد طبقات :     3
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
       بخش مخطوطات   -         بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری *     سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  : 2302 
14-تعداد نسخه کتاب :  28661
15-تعداد عنوان کتاب : 22509
16-تعداد عنوان نشریات :    277
17- تعداد نیروی کتابدار: 7
18- ساعات فعالیت کتابخانه: 7 صبح    الی 30/19بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7613999573
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03412268940
22- نمابر(با ذکر کد):  -
23-آدرس : کرمان – خ شریعتی – میدان شهداء (مشتاقیه) –جنب مسجد جامع

نشاني: