امام و رهبری
 گزارش
دوشنبه 23 دي 1387 کتابخانه شهید قدوسی راین
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: کرمان
3-کد شناسایی کتابخانه :    171006
4-سال تأسیس: 1354
5-درجه کتابخانه :   7      
6- وضعیت مالکیت : ملکی *     واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری -
7- نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-مساحت کل :   360
9-زیربنا:      360 
10-تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  -   قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
            بخش مخطوطات   -    بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -   سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال : 938 
14-تعداد نسخه کتاب :  11325
15-تعداد عنوان کتاب: 9239
16-تعداد عنوان نشریات :  90
17- تعداد نیروی کتابدار: 1
18- ساعات فعالیت کتابخانه:    8 الی12 صبح  /    15 الی 18 بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7681711135
20- پست الکترونیکی : -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03426622726
22- نمابر(با ذکر کد):   03426622726 
23-آدرس : کرمان - خ امام خمینی (ره) – جنب مسجد جامع
 

نشاني: