امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 5 اسفند 1387 انجمن شهرستان کهنوج
انجمن شهرستان کهنوج
ردیف
نام انجمن
رئیس انجمن
تعداد اعضای
انجمن
تعداد جلسات
انجمن
تعداد کل مصوبات
مصوبات اجرا شده
مصوبات در حال اجرا
1
کهنوج
(فرماندار)
9
6
38
26
11
جمع کل
9
6
38
26
11
 

کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان کهنوج
ردیف
نام کمیته
رئیس کمیته
تعداد اعضا
تعداد جلسات
تعداد کل مصوبات
1
کهنوج
عباس اطمینانی (فرماندار)
17
7
34
 
 

نشاني: