امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 5 اسفند 1387 انجمن شهرستان قلعه گنج
انجمن شهرستان قلعه گنج
ردیف
نام انجمن
رئیس انجمن
تعداد اعضای
انجمن
تعداد جلسات
انجمن
تعداد کل مصوبات
مصوبات اجرا شده
مصوبات در حال اجرا
1
قلعه گنج
فرماندار
14
4
23
20
3
جمع کل
14
4
23
20
3
کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان قلعه گنج
ردیف
نام کمیته
تعداد جلسات
تعداد کل مصوبات
1
قلعه گنج
5
27
 
 

نشاني: