امام و رهبری
 گزارش
دوشنبه 5 اسفند 1387 انجمن شهرستان بردسیر
انجمن های شهرستان بردسیر
ردیف
نام انجمن
رئیس انجمن
تعداد اعضای
انجمن
تعداد جلسات
انجمن
تعداد کل مصوبات
مصوبات اجرا شده
مصوبات در حال اجرا
1
بردسیر
فرماندار
9
3
14
12
2
2
گلزار
بخشدار
8
4
9
8
1
3
نگار
بخشدار
7
3
11
8
3
4
لاله زار
بخشدار
7
3
9
8
1
جمع کل
31
13
41
34
7
 

کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان بردسیر
ردیف
نام کمیته
رئیس کمیته
تعداد اعضا
تعداد جلسات
تعداد کل مصوبات
1
بردسیر
هادی احمدی افزادی(فرماندار)
17
3
14
 
 

نشاني: