امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 5 اسفند 1387 انجمن شهرستان کوهبنان
 
انجمن های شهرستان کوهبنان
ردیف
نام انجمن
رئیس انجمن
تعداد اعضای
انجمن
تعداد جلسات
انجمن
تعداد کل مصوبات
مصوبات اجرا شده
مصوبات در حال اجرا
1
کوهبنان
فرماندار
10
3
26
17
9
2
کیانشهر
بخشدار
9
6
33
16
17
جمع کل
19
9
36
33
26


کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان کوهبنان
ردیف
نام کمیته
تعداد جلسات
تعداد کل مصوبات
1
کوهبنان
3
17
 
 نشاني: