امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 5 اسفند 1387 انجمن شهرستان عنبرآباد
انجمن های شهرستان عنبرآباد
ردیف
نام انجمن
رئیس انجمن
تعداد اعضای
انجمن
تعداد جلسات
انجمن
تعداد کل مصوبات
مصوبات اجرا شده
مصوبات در حال اجرا
1
عنبرآباد
فرماندار
9
6
35
30
5
2
مردهک
بخشدار
9
6
30
26
4
جمع کل
18
12
65
56
9
 
کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان عنبرآباد
ردیف
نام کمیته
رئیس کمیته
تعداد اعضا
تعداد جلسات
تعداد کل مصوبات
1
عنبرآباد
ولی محمد مشایخی (فرماندار)
17
6
35
 
 

نشاني: