امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 5 اسفند 1387 انجمن شهرستان رفسنجان

شهرستان رفسنجان

ردیف

نام انجمن

تعداد جلسات انجمن

تعداد کل مصوبات

مصوبات اجرا شده

مصوبات در حال اجرا

20

رفسنجان

6

36

26

10

21

سرچشمه

6

27

25

2

22

بهرمان

6

25

19

6

23

کشکوئیه

4

26

23

3

24

نوق

5

18

18

ـ

25

فردوس

5

15

11

4

جمع کل

32

147

122

25


نشاني: