چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392 شيوه نامه تاسيس كتابخانه عمومي مشاركتي به زبان ساده
كتابخانه عمومي مشاركتي:
         كتابخانه عمومي مشاركتي كتابخانه اي است كه با تأمين مكان ، تجهيزات و نيروي انساني واجد شرايط ، توسط افراد سازمانها و موسسات دولتي و غير دولتي و مشاركت نهاد در اموري نظير : تأمين منابع كتابخانه اي ، نرم افزار ، تجهيزات ، خدمات آموزشي كتابداري و حسب مورد، كمك هاي نقدي در قالب قرارداد مشاركت تأسيس و اداره مي شود.
        كتابخانه عمومي مشاركتي موظف به ارائه خدمات كتابخانه اي به عموم جامعه مي باشد .
موارد مورد تعهد موسس :
 
1-   تامين  فضاي مناسب
فضاي كتابخانه مشاركتي بايد مستقل از مجموعه اداري و آموزشي و داراي درب ورودي مجزا و قابل دسترسي براي عموم باشد  
حداقل فضاي كتابخانه مشاركتي در مراكز شهر و شهرستان حداقل 100 متر مربع و در بخش و روستا حداقل 80 متر مربع مي باشد
2-    نيروي انساني
تامين نيروي انساني شامل كاركنان و كتابداران كتابخانه هاي مشاركتي و پرداخت حقوق و مزاياي آنان برعهده مؤسس بوده و نهاد مسئوليتي در قبال تأمين نيروي انساني كتابخانه‌هاي عمومي مشاركتي و مستقل ندارد ولي در زمينه آموزش كتابداران با آن كتابخانه‌ها همكاري مي‌نمايد
 
3-    معرفي مدير مسئول يا نماينده تام الاختيار جهت اقدام براي تاسيس و اداره كتابخانه از سوي سازمان مربوطه
 
 
 
 
 
 
موارد مورد تعهد اداره كتابخانه هاي عمومي
 
1-   تامين منابع كتابخانه اي نظير: كتاب ، نشريه و منابع ديجيتالي
2- ارانه خدمات آموزشي براي كاركنان و كتابداران كتابخانه مشاركتي
 حضور كتابداران آن كتابخانه‌ها در دوره‌هاي آموزشي كه با توجه به يكي از تعهدات نهاد مندرج در متن موافقت‌نامه توسط نهاد برگزار خواهد شد .
3-    تامين نرم افزار كتابخانه اي    
 
مدارك لازم جهت تاسيس كتايخانه مشاركتي
 
1-    ارائه در خواست كتبي از طرف سازمان ، اداره و ... مربوطه
2-    ارائه فرم تقاضانامه مطابق با فرم تقاضانامه پيوست
3-    ارائه تصوير شناسنامه ، يك قطعه عكس 4×3 و تصوير مدرك تحصيلي مدير مسئول
4-    تكميل فرم موافقت نامه مطابق با فرم موافقت نامه پيوست در سه نسخه توسط سازمان يا اداره مربوطه
5-    تكميل فرم هاي بازديد مطابق با فرم هاي پيوست به وسيله مسئول اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان
 
گردش كار تأسيس كتابخانه هاي عمومي مشاركتي و مستقل  
1-      ارائه درخواست تأسيس كتابخانه عمومي مشاركتي يا مستقل از سوي متقاضي به اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان‌
2-    بازديد كارشناس اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان از كتابخانه موردنظر و بررسي شرايط
3-     بررسي مدارك كتابخانه ، مؤسس و مديرمسئول معرفي شده براي كتابخانه
4-     انعقاد موافقت‌نامه و صدورمجوز فعاليت براي كتابخانه ( با توجه به تفويض اختيار كليه امور مربوط به كتابخانه‌هاي عمومي مشاركتي و مستقل تا مرحله صدور مجوز فعاليت به ادارت كل كتابخانه‌هاي عمومي استان‌ها )
5-     ارسال تصاوير مدارك از سوي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان جهت بررسي به اداره كل مشاركت‌ها و شهرداري‌هاي نهاد  
6-    پس از بررسي توسط اداره كل مشاركت‌ها و شهرداري‌ها و در صورت عدم وجود اشكال ، مدارك كتابخانه جهت تعيين درجه به اداره كل امور كتابخانه‌هاي نهاد ارسال مي‌گردد.
7-     تعيين درجه كتابخانه عمومي مشاركتي يا مستقل توسط اداره كل امور كتابخانه‌هاي نهاد و برقراري سهميه كتاب و منابع   
 [PageVisit]