گزارش
دوشنبه 9 دي 1387 ساعات کاراداره کل و کتابخانه های عمومی استان کرمان

ساعت کار کتابخانه های عمومی و اداره کل:

ساعت کار کتابخانه های عمومی در نوبت اول:
شنبه تا چهارشنبه       7:30 صبح لغایت 14

ساعت کار کتابخانه های عمومی در نوبت دوم:
شنبه تا چهارشنبه       13 صبح لغایت19:30

پنج شنبه ها               7:30صبح 13


 
آدرس ساختمان اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان

 کرمان : خیابان فردوسی  - روبروی تکیه عباسعلی  - اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان
کدپستی: 7613743717

نشاني: